Fotovoltaika: Klíč k úspěšné a udržitelné energetice

Solární panely na střeše domu

Úvod do fotovoltaiky

Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii pomocí solárních článků. Tato zelená a udržitelná metoda výroby energie nabízí řadu ekologických i ekonomických výhod a stává se stále oblíbenější po celém světě.

Výhody fotovoltaiky

 1. Šetrnost k životnímu prostředí: Fotovoltaické systémy nevydávají žádné škodlivé emise, což je činí ideálním řešením pro snižování emisí skleníkových plynů a boj proti změně klimatu.
 2. Snížení energetické závislosti: Využitím fotovoltaiky mohou domácnosti i podniky snížit svou závislost na fosilních palivech a zvýšit energetickou soběstačnost.
 3. Nízké provozní náklady: Fotovoltaické systémy vyžadují minimální údržbu a mají dlouhou životnost, což znamená nízké provozní náklady.
 4. Výroba energie přímo na místě spotřeby: Fotovoltaické panely lze instalovat na střechy budov nebo jiné volné plochy, což umožňuje výrobu energie přímo tam, kde je potřeba.

Jak funguje fotovoltaika

Fotografie ukazující, jak fungují solární panely

Fotovoltaický systém se skládá z několika hlavních komponent, mezi něž patří solární články, invertor a systém řízení. Solární články obsahují polovodičový materiál, který generuje elektrický proud, když je vystaven slunečnímu záření. Invertor převádí stejnosměrný proud, který vytvářejí solární články, na střídavý proud, který je kompatibilní s elektrickou sítí. Systém řízení sleduje výkon fotovoltaického systému a optimalizuje jeho provoz.

Typy fotovoltaických systémů

 1. Grid-tied systémy: Tyto systémy jsou napojeny na veřejnou elektrickou síť a umožňují výměnu energie mezi fotovoltaickým systémem a sítí. Pokud systém vyprodukuje více energie, než je aktuálně potřeba, může být přebytečná energie dodána zpět do sítě. V případě, že systém nevyprodukuje dostatek energie, může být z veřejné sítě čerpána potřebná energie.
 2. Off-grid systémy: Tyto systémy nejsou napojeny na veřejnou elektrickou síť a jsou zcela nezávislé na externích zdrojích energie. Off-grid systémy obvykle využívají akumulátory pro uchování energie, která může být použita v obdobích bez slunečního záření.
 3. Hybridní systémy: Hybridní fotovoltaické systémy kombinují vlastnosti grid-tied a off-grid systémů, což umožňuje flexibilnější využití energie z fotovoltaických panelů. Tyto systémy mohou být napojeny na síť i vybaveny akumulátory pro uchování energie.
 4. Výroba energie přímo na místě spotřeby: Fotovoltaické panely lze instalovat na střechy budov nebo jiné volné plochy, což umožňuje výrobu energie přímo tam, kde je potřeba.

Jak funguje fotovoltaika

Mechanik kontroluje správný sklon solárního panelu
 1. Správná orientace a sklon panelů: Aby fotovoltaický systém dosahoval co nejvyššího výkonu, je důležité, aby byly panely správně nasměrovány a měly optimální sklon. V České republice je ideální orientace panelů směrem na jih se sklonem 30-35 stupňů.
 2. Pravidelná údržba a čištění: Solární panely by měly být pravidelně kontrolovány a čištěny, aby byl zachován jejich maximální výkon. Především je důležité udržovat povrch panelů čistý a bez stínů, které by mohly snižovat jejich účinnost.
 3. Monitoring a řízení systému: Pro dosažení maximální efektivity je důležité sledovat a řídit výkon fotovoltaického systému. To umožňuje rychle identifikovat a řešit případné problémy nebo optimalizovat provoz systému.

Dotace a podpory pro fotovoltaiku v České republice

V České republice existují různé státní dotace a podpory, které mohou zvýhodnit investici do fotovoltaických systémů. Mezi tyto podpory patří například Nová zelená úsporám, která poskytuje finanční příspěvek na nákup a instalaci fotovoltaických systémů, nebo různé daňové úlevy a zvýhodnění pro provozovatele fotovoltaických systémů z řad rodinných a bytových domů.

Další dotační podporou v České republice je dotační program RES+, který určen primárně pro obce a podnikatele.

Mezi dotační programy v Česku patří i program OP TAK, který je určen pro malé, střední i velké podniky.

Závěr

Fotovoltaika představuje klíčový prvek udržitelné a ekologické energetiky pro budoucnost. Výhody fotovoltaiky, jako jsou šetrnost k životnímu prostředí, snížení energetické závislosti a nízké provozní náklady, ji činí atraktivní investicí pro domácnosti i podniky. Díky stále se zlepšujícím technologiím a dostupným dotacím a podporám je fotovoltaika stále dostupnější a představuje reálnou alternativu k tradičním zdrojům energie.

Plán budoucnosti solárních panelů
 1. Decentralizace energetických systémů: Rozvoj fotovoltaiky umožňuje decentralizaci energetických systémů a snižuje závislost na velkých elektrárnách. To vede k větší energetické soběstačnosti a zajišťuje stabilnější dodávky energie.
 2. Grids a integrace obnovitelných zdrojů: Smart S rostoucím podílem fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů v energetickém mixu je důležité vytvořit inteligentní energetické sítě, které dokážou flexibilně reagovat na změny ve výrobě a spotřebě energie.
 3. Elektromobilita a fotovoltaika: Elektromobilita je dalším klíčovým trendem, který může úzce spolupracovat s fotovoltaikou. Nabíjení elektromobilů pomocí energie z fotovoltaických systémů umožňuje snížení emisí a závislosti na fosilních palivech.
 4. Energetické komunity a sdílení energie: V budoucnosti se očekává větší zapojení občanů a podniků do energetických komunit, které budou společně vyrábět, ukládat a sdílet energii z fotovoltaiky a dalších obnovitelných zdrojů.

Příklady úspěšných fotovoltaických projektů v České republice

 1. Solární elektrárna Osek: Jedna z největších solárních elektráren v České republice se nachází v Oseku. Elektrárna má instalovaný výkon 11 MW a ročně vyprodukuje přibližně 12 000 MWh elektrické energie.
 2. Fotovoltaický park Brno-Šlapanice: Smart Tento fotovoltaický park se rozkládá na ploše 19 hektarů a má instalovaný výkon 6,5 MW. Park je schopen zásobovat energií až 2 500 domácností.
 3. Solární elektrárna na střeše nákupního centra: V některých nákupních centrech v České republice se nachází solární elektrárny na jejich střechách. Tyto elektrárny využívají nevyužitý prostor a zároveň snižují energetickou náročnost celého objektu.
 4. Fotovoltaika na rodinných domech: Fotovoltaika na rodinných domech: Stále více majitelů rodinných domů se rozhoduje pro instalaci fotovoltaických panelů na svých střechách. Díky tomu mohou snížit náklady na energii a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

Tipy pro úspěšnou realizaci fotovoltaických projektů

 1. Důkladná analýza a plánování: Před realizací fotovoltaického projektu je důležité provést důkladnou analýzu a plánování, které zahrnuje posouzení energetických potřeb, orientace a sklonu střechy, velikosti systému a možností financování.
 2. Výběr kvalitních komponentů: Smart Výběr kvalitních komponent: Kvalita solárních panelů, invertorů a dalších komponent má zásadní vliv na výkon a životnost fotovoltaického systému. Je tedy důležité zvolit komponenty od renomovaných výrobců a dodavatelů.
 3. Profesionální instalace a údržba: Pro maximální výkon a dlouhou životnost fotovoltaického systému je nezbytná jeho profesionální instalace a pravidelná údržba. Doporučuje se spolupracovat s certifikovanými instalatéry a údržbáři.
 4. Využití dostupných dotací a podpor: Pro zvýhodnění investice do fotovoltaiky je vhodné využít dostupných státních dotací a podpor, které mohou významně snížit počáteční náklady na realizaci projektu.

FAQ: Fotovoltaika

 • Co je fotovoltaika?

  Fotovoltaika je technologie, která umožňuje přeměnu slunečního záření na elektrickou energii pomocí solárních článků, které jsou obvykle umístěny na fotovoltaických panelech.

 • Jaké jsou hlavní výhody fotovoltaiky?

  Mezi hlavní výhody fotovoltaiky patří šetrnost k životnímu prostředí, snížení energetické závislosti, nízké provozní náklady a dlouhá životnost fotovoltaických systémů.

 • Jaké jsou základní typy fotovoltaických systémů?

  Existují tři základní typy fotovoltaických systémů: grid-tied systémy, off-grid systémy a hybridní systémy.

 • Jaký je ideální sklon a orientace fotovoltaických panelů v České republice?

  V České republice je ideální orientace fotovoltaických panelů směrem na jih se sklonem 30-35 stupňů.

 • Jaké dotace a podpory jsou dostupné pro fotovoltaiku v České republice?

  V České republice existují různé státní dotace a podpory, jako například program Nová zelená úsporám, který poskytuje finanční příspěvek na nákup a instalaci fotovoltaických systémů, nebo různé daňové úlevy a zvýhodnění pro provozovatele fotovoltaických systémů.

 • Jak mohu maximalizovat výkon mého fotovoltaického systému?

  Maximální výkon fotovoltaického systému lze dosáhnout správnou orientací a sklonem panelů, pravidelnou údržbou a čištěním, monitoringem a řízením systému, výběrem kvalitních komponent a profesionální instalací a údržbou.

 • Jaký je vztah mezi fotovoltaikou a elektromobilitou?

  Elektromobilita je dalším klíčovým trendem, který může úzce spolupracovat s fotovoltaikou. Nabíjení elektromobilů pomocí energie z fotovoltaických systémů umožňuje snížení emisí a závislosti na fosilních palivech.

 • Jaké jsou příklady úspěšných fotovoltaických projektů v České republice?

  Některé příklady úspěšných fotovoltaických projektů v České republice zahrnují solární elektrárnu Osek, fotovoltaický park Brno-Šlapanice, solární elektrárny na střeše nákupních center a fotovoltaiku na rodinných domech.

 • Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickými panely a solárními kolektory?

  Fotovoltaické panely využívají sluneční energii k výrobě elektrické energie, zatímco solární kolektory slouží k ohřevu vody. Fotovoltaické panely obsahují solární články, které přeměňují sluneční záření na elektřinu, zatímco solární kolektory obsahují trubky nebo absorbéry, které zahřívají kapalinu pro ohřev vody.

 • Jak dlouho trvá návratnost investice do fotovoltaického systému?

  Návratnost investice do fotovoltaického systému se pohybuje v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou velikost systému, náklady na instalaci, úroveň slunečního záření v dané lokalitě, výše dotací a podpor, a úspory na nákladech za elektrickou energii. Obecně se návratnost pohybuje mezi 8 až 12 lety.

 • Jaká je životnost fotovoltaických panelů?

  Životnost fotovoltaických panelů se pohybuje většinou mezi 25 až 30 lety. Během této doby je však možné, že výkon panelů postupně poklesne, obvykle o 0,5 % až 1 % ročně.

 • Jaký údržbu potřebují fotovoltaické panely?

  Fotovoltaické panely obecně vyžadují minimální údržbu. Doporučuje se pravidelně kontrolovat systém, čistit panely od prachu a nečistot a zajistit, aby nebyly zastíněny stromy nebo jinými objekty. V případě potřeby je třeba provést opravy nebo výměnu poškozených komponent.

 • Je možné instalovat fotovoltaický systém na každém typu střechy?

  Fotovoltaické panely lze instalovat na většině typů střech, jako jsou šikmé střechy s krytinou z tašek, plechu nebo eternitu, a ploché střechy. V případě plochých střech je však důležité zajistit správný sklon a orientaci panelů. Při instalaci na šikmých střechách je třeba zohlednit únosnost střechy a použít vhodné montážní systémy.

Nezávazná poptávka fotovoltaiky

FotovoltaikaTepelná čerpadlaDotace

Chcete poradit s výběrem FVE?

MOBIS, spol. s r.o.

Kontaktní formulář

Zanechte nám telefonní číslo a my se Vám ozveme do 24 hodin